Danh mục: Khám Phá

Khám phá là gì?

Khám Phá, phát hiện hay phát minh hay Du Lịch là việc trải nghiệm việc tìm ra, những gì tồn tại trong tự nhiên hoặc xã hội một cách khách quan mà trước đó chưa ai biết hoặc đã biết, nhờ đó làm thay đổi cơ bản nhận thức, cảm nhận, cảm xúc con người theo cách tạm thời hoặc lâu dài.